Covid 19 og Landskursus 2020

Kordegneforeningens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d. 16. marts - via Skype - drøftet afholdelse Landkursus 2020 og generalforsamling.

Det blev besluttet at se tiden an og nøje følge udviklingen af Covid 19 og udmelding fra Regeringen.

Bestyrelsen holder møde i starten af april, hvor der træffes en endelig beslutning om afholdelse af Landskurset 2020. Indtil videre fortsætter arbejdet i udvalget. 

Bestyrelsen fastholder også, at der afholdes generalforsamling tirsdag den 12. maj i forbindelse med Landskurset. Det betyder, at allerede udmeldte tidsfrister (kan ses på foreningens hjemmeside) fastholdes. Når og hvis der er forandringer i forhold til vores forventninger vil vi naturligvis informere om det.

Vi vil løbende holde jer opdateret via Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve.


Landskursus 2020 - tilmelding

Der er nu åbnet op for tilmelding til dette års Landskursus.

Tilmelding skal ske via dette link: http://www.kordegn.net/Landskursus/

Læs mere om Landskurset her: https://www.kordegn.dk/page/1066/landskursus-2020 

Tilmeldingsfristen er 16. april 2020


Løsning på udfordring med datosammenfald

På sidste års landskursus blev deltagerne opmærksomme på, at der var datosammenfald mellem menighedsrådenes orienterings- og menighedsmøde og foreningens landkursus - nærmere bestemt generalforsamlingen - 12. maj 2020.

Repræsentanter fra Danmarks Kordegneforening har afholdt møde med repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd om denne udfordring. De har sammen udarbejdet en udmelding. Udmeldingen vil, ud over i Kordegnenes Blad, blive offentliggjort i Landsforeningens Blad, relevante medier og i nyhedsbreve.

Kordegneforeningen anbefaler at man foreviser denne udmeldese når der ansøges om deltagelse i årets landskursus.

Den udarbejdede udmeldelse lyder således:

"Løsning på udfordring med datosammenfald.
Kordegneforeningens årskursus falder sammen med datoen for orienteringsmødet for menighedsrådsvalget 2020, men det behøver ikke give problemer selvom menighedsrådsvalget foregår på en ny måde,

Der skal afholdes et orienteringmæde d. 12. maj 2020 og selve valget foregår som en valgforsamling d. 15. september 2020. Der bliver i disse dage udarbejdet et væld af materialer till menighedsrådene og regelgrundlaget for valgformen bliver fastsat. Orenteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedmøde. Mødet har en fast dagsorden, hvor menighedsrådet blandt andet skal orientere om deres arbejde i det forløbne år, kommende opgaver og dato og regler for afholdelse af valgforsamlingen. Mødeformen kombinerer menighedsmødet med det tidligere opstillingsmøde til menighedsrådsvalg. Begge dele har menighedsrådene allerede erfaring med.

I januar, februar og marts afholder Landsforeningen af Menighedsråd workshops i valgformen over hele landet. Dette klæder menighedsrådenes valgbestyrelser på til at forberede valget ved at afholde orienteringmøde, rekruttere kandidater og skabe engagement i folkekirken om valget. Derudover bliver der udarbejdet en vejledning i at afholde orienteringsmøde, herunder mødematerialer og gode spørgsmål til drøftelse af kirkens liv og fremtidige menighedsrådsarbejde.

Der udarbejdes altså et væld af materialer til støtte til afviklingen af orienterings- og menighedsmødet, der holdes kurser og langt det meste kan forberedes inden kordegnen tager på kursus med faglig opdatering fra bl.a. Kirkeministeriet herunder opdatering på, hvordan selve valgforsamlingen kommer til at foregå. Derfor er Kordegneforeningen og Landsforeningen enige om, at orienterings- og menighedsmødet undtagelsesvist godt kan afholdes uden at kordegne er til stede.

Landsforeningen af Menighedsråd
Og Danmarks Kordegneforening"


Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til til generalforsamling i Danmarks Kordegneforening

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.30

på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden ifølge vedtægterne
Opmærksomheden henledes på følgende:

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter(§ 7 stk. 4 og stk. 8).

På valg til bestyrelsen er Morten Andersen Krogh, Alex Harttung, Karen Hoffritz og Henrik Højen.

I. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være foreningens sekretariat i hænde senest tirsdag d. 31. marts 2020. Kandidatforslag skal være underskrevet af kandidaten og mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere (§ 7 stk. 5).

Formular til anmeldelse af kandidater (stillerliste til bestyrelen) kan hentes på hjemmesiden under menupunktet foreningen/generalforsamling - eller rekvireres på sekretariatet, tlf. 7584 1119.

II. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til § 7 stk. 10, skal indsendes skirftligt, og skal ligeledes være sekretariatet i hænde senest tirsdag d. 31. marts 2020.

Endelig dagsorden med navne på opstillede kandidater, og indkomne forslag, vil blive tilsendt hvert enkelt medlem, så den er medlemmerne i hænde senest tirsdag d. 28. april 2020 (§ 7 stk. 4)

Med venlig hilsen

Bestyrelsens Valg- og vedtægtsudvalg