Regnskabskurser 2020

Kordegneforeningens årlige ajourføringskursus i regnskabsafslutning afholdes i ugerne 5 og 6. Tilmelding er stadig mulig!

Kurserne afholdes i følgende rækkefølge

27. januar - Torsted Kirke

28. januar - Baunekirke, Herning

29. januar - Hjørring Kirke

31. januar - Støvring Kirke

3. februar - Hannerup Kirke, Fredericia

4. februar - Stengård Kirke

5. februar - Sct. Bendts, Ringsted

7. februar - Brøndbyvester Kirke

Underviser Annie Niebuhr.

Med venlig hilsen
Uddannelsesudvalget

 

Spisepause i folkekirken sikret

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 på det statslige aftaleområde, som også omfatter folkekirken, aftalte parterne en præcisering i overenskomsterne af,
hvem der har ret til betalt spisepause. Retten til spisepause skulle ekspliciteres i de overenskomster, der ikke indeholder bestemmelser om spisepause, sådan som det fx er tilfældet i overenskomsten/organisationsaftalen for kordegne.

Parterne var enige om, at retten til betalt spisepause forudsætter, at de ansatte står til rådighed i pausen.

Parterne var desuden enige om, at retten til betalt spisepause ikke kan bortfalde, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed, og/eller giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed i pausen.

Det betyder, at arbejdsgiverne ikke for fuldtidsansatte kan sætte arbejdstiden op til 39,5 timer ved at inddrage eksisterende rettigheder til spisepause.

For deltidsansatte kan arbejdsgiverne heller ikke øge arbejdstiden forholdsmæssigt ved at indføre selvbetalte spisepauser.

Efterfølgende opstod der uenighed om forståelse af aftalens rækkevidde, for så vidt angår nogle arbejdspladser, hvor man havde tilrettelagt arbejdet med 39,5 timer om ugen, sådan at de ansatte selv betalte for deres spisepause.

Parterne har drøftet uenigheden og er nået til klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige forhandlingsområde har ret til en betalt spisepause, medmindre det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Det betyder, at du som kordegn, under forudsætning af, at du står til rådighed i pausen, har ret til at spise i arbejdstiden uden at blive trukket i løn for det eller få ændret din arbejdstidsnorm.

Som ansat i folkekirken kan du ikke forlange at få øget arbejdstidsnormen på 37 timer ugentligt for en fuldtidsansat for at kunne afholde en spisepause.  Du kan heller ikke fraskrive dig retten til betalt spisepause mod at ”gå tidligere”.

Ansatte i folkekirken, der på grund af deres jobindhold og arbejdets tilrettelæggelse eksempelvis forbereder sig hjemmefra eller er få timer på arbejdspladsen, kan ikke kræve reduktion af arbejdstiden eller mere i løn for at skulle bruge tid til spisepause, ligesom de heller ikke kan kræve at få tilrettelagt arbejdet, så de kan komme hen på arbejdspladsen for at holde spisepause. Er arbejdet tilrettelagt, så den ansatte er på arbejdspladsen i et tidsrum, hvor der opstår et naturligt behov at spise, har den ansatte ret til at spise i arbejdstiden under hensyntagen til tjenesten. Det kan ske ved det konkrete sted, hvor arbejdet udføres eller ved at mødes til fælles spisepause i en frokoststue.

Med præciseringen af rettighederne til spisepause var hensigten således ikke at ændre den hidtidige praksis, hvor ansatte står til rådighed under spisepausen.

Forpligtelsen til for de ansatte i folkekirken til at stå til rådighed under spisepausen er hverken større eller mindre efter overenskomstforliget i 2018 og den enighed, der nu er opnået mellem parterne om reglerne.

Her kan du læse centralorganisationernes og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fælles pressemeddelelse (https://www.medst.dk/nyheder/klarhed-over-spisepause-for-statens-ansatte) om enigheden om spisepausen.

Hvis du vil vide mere om forliget om spisepausen, kan du kontakte formand Henrik Kristoffersen.


GDPR – videnbank til inspiration

 Da databeskyttelsesloven trådte i kraft i 2018 blev vi beriget med en ny forordning, nyt cirkulære og mange nye procedurer at skulle forholde os til.

Mange daglige arbejdsgange blev berørt, da vi nu i højere grad skulle dokumentere vores arbejdsgange, vores behandling af personoplysninger og vores kommunikation med borgerne.

Mange har allerede fået implementeret de nye krav om skriftligt samtykke, beskrivelser af behandling og opbevaring af persondata og tekster om cookie- og privatlivspolitik.

Dog oplever vi også, at mange er i tvivl om, om samtykke- og fortrolighedserklæringer lever helt op til loven og vejledningen.

Derfor til Danmarks Kordegneforening nu forsøge at samle materiale ind til en fælles videnbank, der kan tilgås fra foreningens hjemmeside.Derfor håber vi at I vil være med til at dele jeres viden med os alle.

Send derfor gerne jeres bud på:

·         samtykkeerklæringer (fotografering, dåb, konfirmation, vielse, Allehelgen

·          fortrolighedserklæringer

·         tilmeldinger til aktiviteter

·         tilmeldinger til arrangementer

·         beskrivelser af databehandling

·         bekrivelser af dataopbevaring

·         hjemmesidetekster

·         Hvad I ellers har udarbejdet i forbindelse med GDPR.

Vi anonymiserer materialet og lægger det ud på vores hjememside til inspiration og vejledning for alle.

Materiale kan sendes til bestyrelsesmedlem Morten Krogh på MOKM@KM.DK

På forhånd tak for jeres hjælp.